• -4,00 zł
  • Geografia Kaszub
  • Geografia Kaszub

Geografia Kaszub

Cena nie uległa zmianie
37,14 zł
33,14 zł Zniżka 4,00 zł
Cena nie uległa zmianie

Przy opracowaniu książki wykorzystano przede wszystkim dorobek geografów Uniwersytetu Gdańskiego, dane statystyczne Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Gdańsku, informacje prasowe oraz badania terenowe.

Ilość

Spis treści

 

Wstęp
I. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
1. Położenie geograficzne, granice i obszar
2. Przeszłość geologiczna
3. Formy powierzchni ziemi
4. Ukształtowanie powierzchni
5. Regiony naturalne
6. Bogactwa mineralne
7. Gleby
8. Klimat
9. Wody powierzchniowe i podziemne
10. Szata roślinna

 

II. CHARAKTERYSTYKA REGIONÓW NATURALNYCH
1. Wybrzeże Słowińskie
2. Równina Słupska
3. Wysoczyzna Damnicka
4. Pobrzeże Kaszubskie (Gdańskie)
5. Żuławy Wiślane i Mierzeja Wiślana
6. Wysoczyzna Polanowska
7. Pojezierze Bytowskie
8. Pojezierze Kaszubskie
9. Równina Charzykowska
10. Pojezierze Krajeńskie
11. Bory Tucholskie

 

III. PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY, LUDNOŚĆ I GOSPODARKA
1.       Podział administracyjny
2.       Ludność
2.1.    Liczba ludności. Struktura narodowościowa i etniczna
2.2.    Ruch naturalny ludności
2.3.    Struktura płci i wieku
2.4.    Zatrudnienie ludności
2.5.    Rozmieszczenie ludności i struktura osadnicza
2.6.    Procesy urbanizacyjne i dezurbanizacyjne
2.7.    Migracje ludności
3.       Gospodarka
3.1.    Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo, rybołówstwo i rybactwo
3.2.    Przemysł i budownictwo
3.3.    Usługi ze szczególnym uwzględnieniem transportu i turystyki

 

IV. DWORY I PAŁACE NA KASZUBACH
V. KASZUBSKIE MUZEA
VI. STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA
VII. WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

VIII. PODSUMOWANIE

IX. LITERATURA
X. SPIS MAP, TABEL I WYKRESÓW

 

Recenzja książki autorstwa prof. Tadeusza Palmowskiego

            Recenzowane opracowanie  stanowi  udane rozwinięcie pierwszego wydania  podręcznika Geografii Kaszub autorstwa Jana Mordawskiego z 2008 roku. Stanowi on prawdziwą skarbnicę informacji, w tym unikatowych  dotyczących środowiska geograficznego, poszczególnych  podregionów wchodzących w skład Kaszub, jej ludności i gospodarki, wybranych zagadnień kultury materialnej, ochrony środowiska i powiązań międzynarodowych Kaszub  do 2017 roku. Zakres przestrzenny badanego regionu obejmuje Kaszuby etniczne oraz Kaszuby historyczne, a pod względem administracyjnym 14 powiatów, a w ich obrębie 17 gmin miejskich, 7 gmin miejsko-wiejskich i 52 gminy wiejskie. Wszystkie one wchodzą w skład podregionów: słupskiego, chojnickiego, gdańskiego i Gdańsk-Gdynia-Sopot.

            Podręcznik wydany przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie składa się ze wstępu i dziesięciu rozdziałów, z których rozdział ósmy to podsumowanie, dziewiąty - spis literatury, a dziesiąty  to spis map, tabel i wykresów. Objętość rozdziałów merytorycznych jest zróżnicowana  od 2 do 45 stron. Pierwsze trzy rozdziały podzielone są na poszczególne części, a rozdział trzeci na kolejne podrozdziały. Rozdziały ułożone są w logicznej  sekwencji. Cześć pierwsza dotyczy środowiska przyrodniczego, w tym przeszłości geologicznej, ukształtowania powierzchni ziemi, regionów naturalnych, bogactw mineralnych, gleb, klimatu wód powierzchniowych i podziemnych oraz szaty roślinnej.                 

Rozdział drugi (9 stron) to syntetyczna i niezwykle bogato ilustrowana charakterystyka wszystkich jedenastu podregionów  fizyczno-geograficznych wchodzących w skład Kaszub, począwszy od Wybrzeża Słowińskiego, aż po Bory Tucholskie włącznie. Położenie każdego z regionów ukazują w odpowiednich miejscach bardzo dobrze dobrane mapki, co w dydaktyce ma wielkie znaczenie.

            Najobszerniejszym pod względem objętościowym (45 stron) i faktograficznym jest rozdział trzeci. Jego treść dotyczy podziału administracyjnego, ludności i gospodarki Kaszub. Podział  administracyjny na tym obszarze dotyczy stanu z 2017 roku. Zagadnienia ludnościowe, poza liczba ludności, obejmują  także strukturę narodowościową i etniczną, ruch naturalny, strukturę płci i wieku oraz zatrudnienie. Tu zaprezentowano także rozmieszczenie ludności i strukturę osadniczą oraz procesy urbanizacyjne i dezurbanizacyjne. W rozdziale tym  w sposób syntetyczny przybliżono zagadnienia rolnictwa, łowiectwa, leśnictwa, rybołówstwa i rybactwa, przemysłu i budownictwa.  Wskazano m.in. główne firmy oraz SSE badanego regionu. Z sektora trzeciego szczególną uwagę Autorzy skierowali na transport i turystykę. Uwzględniono tu nawet  Pomorską Kolej Metropolitalną - pierwszą od prawie 40 lat linię kolejową zbudowaną (przez samorząd wojewódzki, a nie PKP) w Polsce.

            Rozdział czwarty to krótka charakterystyka i znakomite zobrazowanie  "perełek", czyli najpiękniejszych dworów i pałaców znajdujących się na terenie Kaszub. Muzea, w szczególności te dedykowane kulturze kaszubskiej, stanowiły treść rozdziału piątego. Kolejny rozdział poświęcono zagadnieniom  degradacji środowiska, sposobom jej ograniczania oraz  ochroną. Szczególnie podkreślono formy działalności mające na celu zachowanie i odtworzenie trwałości  użytkowania terenów  i zasobów przyrody żywej i nieożywionej.

            Istotnym novum w opracowaniach dotyczących Kaszub jest  rozdział siódmy. Dotyczy on współpracy międzynarodowej i korzyści z tego płynących, prowadzonej na szczeblu regionalnym i lokalnym przez  miasta i gminy z tego regionu. Szczególną uwagę zwrócono na współpracę transgraniczną prowadzoną w ramach Euroregionu Bałtyk i współpracę międzynarodową miast i gmin siostrzanych z partnerami nie tylko europejskimi, ale także azjatyckimi i amerykańskimi.

            Rozdział ósmy to podsumowanie, w którym w jedenastu punktach w krótki, przejrzysty sposób przedstawiono główne zagadnienia charakteryzujące współczesną  geografię Kaszub. Całość zamyka spis literatury (49 pozycji) oraz spis map, tabel i wykresów.

              Wielką zaletą podręcznika, co nie zawsze zdarza się w opracowaniach o charakterze regionalnym,  są świetne ryciny, w tym aż 43 niezwykle instruktywne mapy, które w znakomity sposób obrazują i lokalizują prezentowane zagadnienia. Dopełniają je 23 zestawienia tabelaryczne. W dużej części są to unikatowe opracowania autorskie, które bardzo dobrze dokumentują analizowane zjawiska przestrzenne. Na wyróżnienie zasługują także 13 wykresów, diagramów i przekrojów pozwalające na lepsze  zrozumienie i postrzeganie  procesów i zjawisk zachodzących  na obszarze Kaszub. Na pozytywny odbiór podręcznika wpływają  także 93 świetne fotografie oddające charakter i piękno tego regionu oraz jego dorobek gospodarczy i kulturowy.

              Język podręcznika jest bardzo przystępny, co jest istotne w odbiorze przez uczniów.

             Wyróżnikiem  współczesnych Kaszub jest to, że mamy tu silny, oprócz narodowego, regionalny punkt zakotwiczenia, własne bogate dziedzictwo kulturowe, swoją małą ojczyznę, czyli wartości pozwalające na jednostkowe i grupowe „zakorzenienie”. Dla określenia własnej tożsamości konieczne wydaje się zarysowanie przez jednostkę jej przestrzennej przynależności. A do tego potrzebna jest wiedza o własnych korzeniach w sensie społecznym, historycznym i kulturowym. Istotą nowoczesnego regionalizmu jest zabieganie o zachowanie kulturowego dziedzictwa i tożsamości regionalnej, ale również wzbogacanie jej nowymi treściami i wartościami. Studiując podręcznik można odnieść nieodparte wrażenie że opracowanie to doskonale wpisuje się w ten nurt badawczy.

            Praca ta, podobnie jak szereg innych publikacji wydawanych przez ZKP, stanowi bardzo dobry materiał dydaktyczny do edukacji regionalnej  w szkole.  Jest to także cenny materiał dla  samych Kaszubów  i wszystkich  środowisk, w których kultura kaszubska jest bliska ich sercu.

Indeks : 105 978-83-62137-86-2

Opis:

Oprawa:
miękka
Wydawca:
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
Format:
22,2x32 cm
Język:
polski
Liczba stron:
108
Miejsce i rok wydania:
Gdańsk 2018

Specyficzne kody :

Stan: Nowy

Zobacz także

Produkty w tej samej kategorii:

Dylematy edukacyjne. Z Kaszubami i Pomorzem na...

Nowa publikacja dotycząca edukacji kaszubskiej, której wydawcą jest Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oraz Instytut Kaszubski. Książka nosi tytuł "Dylematy Edukacyjne. Z Kaszubami i Pomorzem na pierwszym planie" a jej autorem jest Prezes IK - prof. Cezary Obracht-Prondzyński.

Cena 19,05 zł

Promocje

244x316reklama kaszubska ksiazka mala_2.png

https://kaszubskaksiazka.pl/szukaj?ticats=0&s=bycio