Interferencjowé przejinaczi w gôdce bilingwalny spòlëznë Kaszub

Procesy interferencyjne w mowie bilingwalnej społeczności Kaszub.

Status: dostępny Cena: 20,00 zł

Należy dodać 1 jako minimalna ilość do zakupu tego produktu. Stan: Ostatnie egzemplarze!

  • Kod:109 978-83-63368-44-9
  • Język: kaszubski
  • Oprawa: miękka
  • Wydawca: Instytut Kaszubski
  • Miejsce i rok wydania: Gdańsk 2014
  • Format: 16.5x23.5
  • Liczba stron: 318
Więcej informacji

Streszczenie

„Opisałam  wzajemne polsko-kaszubskie interferencje dokonujące się w języku mówionym na płaszczyźnie synchronicznej. Przebadałam 88 bilingwalnych respondentów. Były to osoby reprezentujące trzy grupy pokoleniowe: osoby urodzone w latach 1913-1950, 1951-1980, 1981-1996. Od każdej z badanych osób uzyskałam teksty kaszubskojęzyczne i polskojęzyczne, które nagrałam, a następnie spisałam z transkrypcji półfonetycznej, i potem poddałam badaniom. Głównym celem pracy było opisanie wzajemnych interferencji zachodzących na obszarze 12 gwar kaszubskich reprezentowanych przez 19 miejscowości. Do badania interferencji na kaszubskim obszarze językowym wykorzystałam metodę funkcjonalną. Zgodnie z ta metodą interferencje bada się jako proces, dokonujący się w strukturach języka na płaszczyźnie synchronicznej. W pierwszym rozdziale omówiony został stan badań i metodologia. Drugi rozdział dotyczy terminologii związanej z kontaktami językowymi. Trzeci rozdział przedstawia sytuację językową na obszarze Kaszub. W rozdziale czwartym przedstawiłam interferencje gwar kaszubskich w polszczyźnie. W badanych tekstach zarejestrowane zostały wpływy na płaszczyźnie fonetycznej, fleksyjnej, składniowej i leksykalnej. W rozdziale piątym omówiłam interferencje polszczyzny w gwarach kaszubskich. Zarejestrowane zostały wpływy językowe na płaszczyźnie fonetycznej, morfologicznej, leksykalnej. Rozprawę kończy podsumowanie, w którym dokonałam pewnych syntez. Przeprowadzone badania wykazały większe interferencje gwar kaszubskich w polszczyźnie niż polszczyzny w gwarach kaszubskich. Ewolucja interferencji tak gwar kaszubskich w polszczyźnie, jak też polszczyzny w kaszubskich gwarach rozwija się we wstecznym kierunku. Wydaje się, że tak silne wpływy już za kilkadziesiąt lat nie będą możliwe do zaobserwowania.”Inne w tej samej kategorii