REGULAMIN

INFORMACJE OGÓLNE

1. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym działającym pod adresem www.kaszubskaksiazka.pl skutkuje zawarciem umowy sprzedaży zawartej między SPRZEDAJĄCYM a KLIENTEM.
2. SPRZEDAJĄCYM jest Fundacja Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego z siedzibą na ul. Straganiarskiej 20-23/14B, 80-837 Gdańsk NIP: 583-315-01-11.
3. KLIENT to osoba posiadająca konto w sklepie internetowym, korzystająca z jej usług i akceptująca niniejszy regulamin.

ZASADY SPRZEDAŻY

1.Sklep internetowy www.kaszubskaksiazka.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci internet.
2. Klientem sklepu internetowego www.kaszubskaksiazka.pl. może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą.
3. Złożenie zamówienia polega na wskazaniu przez Klienta towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu internetowego www.kaszubskaksiazka.pl, a następnie określeniu sposobu dostawy i formy płatności.
4. Po złożeniu zamówienia, na adres e-mail podany przez Klienta podczas procesu rejestracji, jest wysyłane automatyczne powiadomienie o otrzymaniu zamówienia.
5. Zamówione przez Klienta towary sklep internetowy www.kaszubskaksiazka.pl wysyła do trzech dni roboczych od momentu otrzymania zapłaty za zamówiony towar. Rzeczywisty czas dostawy zależny jest od działania spedytora wyszczególnionego w wybranym sposobie dostawy.
6. Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.
7. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT będąca zarazem specyfikacją zamówienia.
8. Ceny wszystkich towarów dostępnych w sklepie internetowym podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta i nie zawiera kosztów przesyłki (z wyjątkiem cen prenumeraty czasopism). Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie www.kaszubskaksiazka.pl przy produkcie w chwili składania zamówienia przez Klienta. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest na stronie www.kaszubskaksiazka.pl po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy i formy płatności.
9. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie i wprowadzania nowych towarów do oferty oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.
10. Towary zamówione w sklepie internetowym www.kaszubskaksiazka.pl są dostarczane pod adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
11. W przypadku zwrotu przesyłki (po nieodebraniu jej pod wskazanym przez Klienta adresem) ponowne wysłanie zamówionego towaru będzie możliwe po wcześniejszym wniesieniu przelewem opłaty za zwrócony towar.
12. Koszt dostawy doliczany jest do wartości zamówienia.
13. Koszt dostawy określany na podstawie aktualnego cennika wybranej firmy realizującej przesyłkę, po uwzględnieniu wagi zamówionych towarów, sposobu płatności oraz rodzaju przesyłki. Do kosztu dostawy dolicza się podatek VAT.

DOSTAWY W POLSCE

1. Towary w kraju przesyłane są przesyłkami pocztowymi poleconymi lub kurierskimi.
2. Przesyłki dostarczane są zgodnie z regulaminem spedytora.
3. Fundacja Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego z siedzibą na ul. Straganiarskiej 20-23/14B, 80-837 Gdańsk nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie przesyłki spowodowane przez Pocztę Polską lub firmy kurierskie.

ZWROT TOWARU

1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” Klient może zrezygnować z towaru kupionego w sklepie internetowym www.kaszubskaksiazka.pl bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Powyższa klauzula dotyczy wyłącznie klientów będących osobami fizycznymi.
2. Zwracany towar Klient przesyła na własny koszt przesyłką pocztową poleconą na adres: Fundacja Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, ul. Straganiarska 20-23/14B, 80-837 Gdańsk.
3. Warunkiem uznania zwrotu za zasadny jest zwrot kompletnej przesyłki, brak śladów jakiegokolwiek użytkowania lub innego wykorzystania towarów a w przypadku towarów posiadających fabryczne zabezpieczenie brak śladów otwarcia (np.: zdjęcie folii ochronnej).
4. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą, opisaną „Zwrot”.
5. Fundacja Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego zwraca wyłącznie wartość towarów znajdujących się w przesyłce. Poniesione przez Klienta koszty dostawy i odesłania przesyłki nie podlegają zwrotowi.
6. Pieniądze zwracane są Klientowi w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym pod adres wskazanym w zamówieniu.
7. Fundacja Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego nie przyjmuje zwrotów odesłanych za pobraniem.

REKLAMACJE

1. Wszystkie towary dostępne w sklepie internetowym działającym pod adresem www.kaszubskaksiazka.pl objęte są gwarancją producenta i podlegają wymianie jeśli posiadają wady fabryczne.
2. Reklamowany towar Klient przesyła na własny koszt przesyłką pocztową na adres: Fundacja Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, ul. Straganiarska 20-23/14B, 80-837 Gdańsk.
3. Reklamowany towar należy odesłać wraz z razem z otrzymaną z nim fakturą i adnotacją "Reklamacja" oraz opisem przyczyn reklamacji.
4. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty następującej po dniu wpływu.
5. W przypadku wady fabrycznej towar jest wymieniany na pełnowartościowy. Jeśli nie jest to możliwe (np. z powodu przypadku wyczerpania stanów magazynowych) Klient może otrzymać inny towar (w tej samej cenie co towar reklamowany), zwrot należności za reklamowany towar lub wybrać inny towar z oferty sklepu internetowego www.kaszubskaksiazka.pl o równoważnej cenie jak towar reklamowany.
6. W przypadku uznania reklamacji za zasadną pieniądze zwracane są Klientowi w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta. Fundacja Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego nie dokonuje zwrotu gotówki za pośrednictwem Poczty Polskiej.
7. Fundacja Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego nie przyjmuje przesyłek reklamacyjnych odsyłanych za pobraniem.
8. Koszty przesyłki poniesione przez Klienta przy składaniu zamówienia i związane z odesłaniem reklamowanego towaru Fundacja Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
9. W przypadku reklamacji towaru uszkodzonego mechanicznie podczas przesyłki warunkiem uznania tej reklamacji jest:
- przy widocznym uszkodzeniu opakowania przesyłki: dołączenie do odesłanej przesyłki protokołu sporządzonego przy jej przyjmowaniu i potwierdzonego przez pracownika poczty lub urząd pocztowy (towar należy odesłać wraz z uszkodzonym opakowaniem)
- przy uszkodzeniu niewidocznym w momencie odbioru przesyłki: oświadczenie klienta o stwierdzeniu uszkodzeń (wystarczy odesłać wyłącznie reklamowany towar).

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA DANYCH

1. Rejestrując się na stronie www.kaszubskaksiazka.pl akceptują Państwo regulamin zakupów. Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie prowadzonej przez Fundację Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, ul. Straganiarska 20-23/14B, 80-837 Gdańsk i ich wykorzystywanie wyłącznie do realizacji złożonych zamówień oraz w celach marketingowych, tj. informowania o nowościach wydawniczych, rozszerzeniu oferty sprzedaży bądź promocjach cenowych. Podanie danych jest dobrowolne. Fundacja Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego zapewnia Klientowi możliwość wglądu do jego danych osobowych oraz prawo ich aktualizowania.
2. Fundacja Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego gwarantuje Klientowi ochronę danych osobowych. Dane osobowe Klienta będą przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp osobom trzecim zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883)

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Fundacja Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia z przyczyn:
- technicznych (wadliwe działanie sieci)
- logistycznych (niezrealizowanie zamówienia lub nieterminowe dostarczenie przesyłki przez pocztę),
- wyczerpania zapasów towaru.
2. Fundacja Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące konto (adres e-mail oraz hasło) Klienta bez jego wiedzy.
3. Podstawą jakichkolwiek roszczeń stron wynikających z przepisów prawa, jest faktura VAT wystawiona przez Fundację Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i dostarczona Klientowi wraz z zamówionym towarem.
4. W sprawach nieuregulowanych w "Regulaminie zakupów" mają zastosowanie:
- przepisy Kodeksu Cywilnego
- przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej
- ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271)
- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883).
5. Fundacja Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
6. Obecność towaru w cenniku sklepu internetowego www.kaszubskaksiazka.pl nie oznacza dostępności towarowej i możliwości realizacji zamówienia.
7. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru w www.kaszubskaksiazka.pl.
8. Niniejszy Regulamin Zakupów może zostać zmieniony przez www.kaszubskaksiazka.pl.